Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja
Az Ön által megadott adatokat a Felni Centrum Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5, cégjegyzékszám:07-09-012084, nyilvántartó hatóság: Székesfehérvár Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13703545-2-07) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Felni Centrum Kft.-től (továbbiakban szolgáltató) kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Jelen Szabályzat célja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadság jogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gép feldolgozása során.

Az adatkezelő adatai
A szolgáltató neve: Felni Centrum Kft.
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@felnicentrum.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 07-09-012084
A szolgáltató adószáma: 13703545-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36 22 584-025
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-113447
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A kezelt személyes adatok köre:
A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- név
- saját e-mail cím
- jelszó
- számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám)
- szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám)
- telefonszám
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat ún.sütit (cookie) helyez el. A süti célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen és maradéktalanul böngészhessék a www.alufelnibolt.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet befejezéséig tart, a böngésző bezárásával ezek a sütik törlődnek a számítógépről, illetve a böngészéshez használt egyéb eszközökről.

Az adatkezelés célja, módja, jogalapja
A Felni Centrum Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik lehetővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Felni Centrum Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelés elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal pl:
* 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
* Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) - természetes személyeknek és adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR)

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban ezeket nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezési körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (rendszer üzembetartó, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Adatfeldolgozók megnevezése:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft, 2351 Alsónémedi, Európa u .2 (futárszolgálati tevékenység)

Felhasználói jogok és jogérvényesítésének lehetőségei
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó kérheti adatai törlését az Szolgáltató adataiban megtalálható elérhetőségeken.
2. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad a rá vonatkozó általa kezelt adatokról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Felni Centrum Kft
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5
e-mail: info@felnicentrum.com
4. A Felhasználó bármikor kérheti rögzített adatainak módosítását, törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésre (Számviteli szabályozás), azokat a Szolgáltató a szükséges ideig megőrzi.
5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal .Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.